İSTANBUL FİNANS MERKEZİ MİSYONU

 • İstanbul’un dünyada ilk 25 küresel finans merkezi içerisinde yer alması sağlanacaktır.
 • Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ilk 30 ülke içerisinde yer alması sağlanacaktır.
 • Finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 6’ya yükselmesi sağlancaktır.
 • İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması yolunda, uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik olarak yargı sistemimizde iyileştirmeler sağlanacaktır.
 • İstanbul’da bağımsız ve özerk yapıya sahip uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeyde kurumsal bir tahkim merkezinin oluşturulması ve arabuluculuk sisteminin etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
 • İFM Projesinde katkısı bulunacağı öngörülen tasarıların kanunlaşma süreçlerinin hızlandırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 • Finansal sektör düzenlemelerinde prensip bazlı anlayış benimsenerek, yasal altyapının başta AB müktesebatı olmak üzere uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara uyumu sağlanacaktır.
 • Finansal piyasalarda şeffaflık artırılacak ve yatırımcıları bilgilendirme mekanizmaları geliştirilecektir.
 • Türkiye’de mevcut olduğu halde, çeşitli nedenlerle rekabet üstünlüğü yurtdışı piyasalara kaymış olan finansal ürün ve hizmetler belirlenerek, bu durumun düzeltilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 • Türkiye piyasalarında henüz sunulmayan veya yeterli işlem hacmine ulaşmamış, İstanbul’u cazip bir finans merkezi haline getirebilecek, gelişme potansiyeli yüksek finansal ürün ve hizmetler için gerekli altyapı oluşturulacaktır.
 • Vergi kanunları ve ikincil mevzuat basit, anlaşılır, öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir.
 • Vergilendirme alanında yapılacak düzenlemelerle, ülkemizin rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin Türkiye’de yapılması sağlanacaktır.
 • Finansal kurum ve yatırımcılar için belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
 • Halka açık olmayan şirketlerin sermaye piyasasına açılması ve sermayenin tabana yayılması teşvik edilecektir.
 • Sistemik riskin tespiti ve önlenmesi ile finansal sektör düzenleyici ve denetleyici otoriteleri arasındaki yatay koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla mevcut Sistemik Risk Komitesinin görev ve fonksiyonları güçlendirilecektir.
 • Başta Avrupa Birliği müktesebatı olmak üzere diğer uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeler neticesinde, orta ve uzun vadede, düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kurumsal yapılanmasına ilişkin gerekli önlemler alınacaktır.
 • Uluslararası standartların oluşum süreci yakından takip edilerek, bu standartlara uyum düzeyi belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.
 • Borsaların, faaliyetlerini piyasa dinamiklerine cevap verebilecek esneklikte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak hukuki statüye kavuşturulmaları ve genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuat kapsamı dışına çıkarılmaları sağlanacaktır.
 • İstanbul’da yaşam kalitesi, güvenlik ve ulaşım imkanları artırılacak, finansal kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak fiziksel koşullar sağlanacaktır.
 • Ülkemizin teknoloji ve iletişim altyapısı güçlendirilecek, elektronik haberleşmenin hızlı, güvenilir, kesintisiz ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması sağlanacaktır.
 • İFM Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile İFM Projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
 • Finans alanında insan kaynakları ve eğitim politikaları belirlenecek ve gözden geçirilecektir.
 • Finans alanındaki insan kaynağının verimliliği ve mesleki donanımı artırılacaktır.
 • Nitelikli işgücünün İstanbul’a çekilmesi sağlanacaktır.
 • İFM Projesinin tanıtım ve reklam stratejisi belirlenecek, yurtdışında ve yurtiçinde Projeye dair kamuoyu algısı yönetilecektir.
 • İFM Koordinatörlüğü, uluslararası finans merkezi olma yolunda katedilen gelişme konusunda değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaktır.
 • İstanbul’un bölgesel ve küresel bir finans merkezi olması hedefi doğrultusunda
  koordinasyon yapısı güçlendirilecek, nitelikli insan kaynağı artırılacak ve finansal
  hizmetler çeşitlendirilecektir.
 • Mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacaktır.
 • Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri
  çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecektir.
 • İstanbul’un Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk 25 içerisinde yer alması sağlanacaktır.
 • Türkiye’nin Finansal Gelişmişlik Endeksinde ilk 30 içinde yer alması sağlanacaktır.

İFM Strateji ve Eylem Planı